Logo Novem

Słownik marketingu afiliacyjnego

Podstawowe pojęcia

Marketing afiliacyjny - (zwany też performance marketing lub reklamą efektywnościową) to działania reklamowe w internecie rozliczane na podstawie wygenerowanych efektów. czytaj dalej »

 

Afiliacja w odniesieniu do reklamy online oznacza przyłączanie się do sieci zrzeszającej wydawców witryn internetowych, którzy biorą udział w programach afiliacyjnych w celu optymalnego zarządzania posiadana powierzchnią reklamową na swoim serwisie online.

 

Program afiliacyjny - (inaczej zwany programem partnerskim) jest narzędziem marketingu afiliacyjnego. czytaj dalej »

 

Reklamodawca w marketingu afiliacyjnym to podmiot, który za pośrednictwem sieci afiliacyjnej lub samodzielnie, prowadzi działania reklamowe nastawione na osiągnięcie konkretnego efektu. Rozliczając się z wydawcami serwisów internetowych za uzyskanie zdefiniowanego wcześniej rezultatu, reklamodawca przenosi na nich część odpowiedzialności za sukces swoich kampanii reklamowych. Dobrze przygotowany i prowadzony program afiliacyjny, może stać się bardzo skutecznym kanałem pozyskiwania klientów lub innych oczekiwanych przez reklamodawcę efektów. Aby program efektywnie działał, przynosił zamierzone efekty, konieczne jest zaoferowanie wydawcom atrakcyjnego wynagrodzenia, skutecznych kreacji oraz optymalnie przygotowanej strony docelowej tzw. landing page.

 

Sieć afiliacyjna - zrzesza wydawców serwisów internetowych i udostępnia im programy partnerskie zlecane przez reklamodawców. czytaj dalej »

 

Wydawca, inaczej nazywany afiliantem, to właściciel serwisu internetowego lub bloga, który bierze udział w programach afiliacyjnych. Wydawca wyświetla na swoich stronach reklamy lub linki tekstowe reklamowe i kieruje internautów do witryny reklamodawcy, zachęcając ich do wykonania określonej akcji np. wypełnienia formularza, zakupu produktu. Na podstawie efektów wygenerowanych w ramach kampanii reklamowej otrzymuje wynagrodzenie od reklamodawcy za pośrednictwem sieci afiliacyjnej. Wydawcą może być zarówno firma, jak i osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

 

 

Modele rozliczeń

 

CPA - Cost Per Action, czasami również Pay Per Action, lub CPL (Cost per Lead), to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W każdym programie afiliacyjnym rozróżniamy dwie stawki CPA:

 1. stawkę CPA dla reklamodawcy, która określa ile reklamodawca płaci za sprecyzowaną w umowie akcję, czyli np.:

 • przejście na określoną podstronę serwisu

 • kliknięcie w banner

 • wypełnienie formularza kontaktowego

 • wypełnienie ankiety

 • złożenie zamówienia, zakup

 1. stawkę CPA dla wydawcy, czyli wielkość prowizji jaką wydawca otrzyma gdy dostarczony przez niego użytkownik taką akcję wykona.

 

CPC - Cost Per Click, to model rozliczeń stosowany w marketingu afiliacyjnym. W programie afiliacyjnym określana jest stawka CPC dla reklamodawcy i wydawcy. W przypadku reklamodawcy CPC to koszt uzyskania unikalnego kliknięcia, a w przypadku wydawcy CPC jest prowizją przysługującą wydawcy za każde unikalne kliknięcie przez dostarczonego użytkownika.

 

CPS - Cost Per Sale, model rozliczeniowy stosowany w marketingu afiliacyjnym. W modelu CPS określa się wielkość prowizji za dokonaną poprawną transakcję zakupu. Prowizja jest wielkością stałą bądź procentem od wartości koszyka zakupów.

 

 

Mierniki skuteczności kampanii efektywnościowych

 

Efektywność kampanii - to jej skuteczność z punktu widzenia wyznaczonych celów. Przykładowym celem dla reklamodawcy może być maksymalizacja sprzedaży przy założonym współczynniku ROI. Dla wydawcy efektywność prowadzonej kampanii wiąże się z uzyskaniem określonego poziomu przychodu z odsłony reklamy. Kampania jest efektywna jeśli spełnia wyznaczone subiektywne cele.

Do mierzenia efektów można wykorzystać:

 • ECPM - Effective Cost Per Mile, współczynnik umożliwiający mierzenie efektywności kampanii prowadzonych w modelach CPA, CPS, CPC lub modelach hybrydowych. Określa koszt prowadzonych kampanii w przeliczeniu na CPM, czyli koszt dotarcia do tysiąca odbiorców, który obliczany jest na podstawie liczby odsłon reklamy. CPM to koszt tysiąca odsłon reklamy.

ECPM = 1000*(Łączny przychód)/(Liczba wyświetleń reklam)

 • ROI (ang. return on investment - zwrot z inwestycji) - wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa. ROI kampanii reklamowej obliczamy w następujący sposób: określamy przychód z kampanii i odejmujemy od tego całkowity koszt kampanii, następnie całość dzielimy przez koszt kampanii i mnożymy przez 100. Otrzymujemy w ten sposób ROI wyrażone w %. ROI mówi zatem ile kampania przyniesie zysku przy określonym koszcie. Na przykład, gdy ROI wynosi 45%, oznacza to, że wydając 100 zł zarobimy 45 zł.

 • CTR (skrót z ang. Click-Through Rate, pol. współczynnik klikalności) - jest to wyrażona procentowo liczba osób, które kliknęły np. w reklamę kontekstową lub link sponsorowany w stosunku do liczby ich wyświetleń. Im wyższy CTR tym więcej wejść na reklamowaną stronę. Parametr CTR można odczytać z każdego panelu do zarządzania reklamą płatną. CTR obliczamy dzieląc liczbę kliknięć przez całkowitą liczbę wyświetleń i mnożąc to przez 100.

CTR = liczna kliknięć / ilość wyświetleń x 100%

Jeżeli w dany link sponsorowany kliknęło 100 osób, a link był wyświetlony 1000 razy, to CTR tego linku sponsorowanego wynosi 10%.

CTR to jeden z najpopularniejszych wskaźników skuteczności reklamy. Sam CTR nie informuje jednak o tym, co się dzieje po wejściu danego użytkownika na stronę. Dopełnieniem CTR w dokładnym określeniu skuteczności reklamy jest wskaźnik CR (Conversion Rate) oraz ROI (Return on Investment).

 • Współczynnik konwersji (CR ang. Conversion Rate) - jest jednym z podstawowych wskaźników służących do mierzenia efektów reklamy. Jest to wyrażony procentowo stosunek liczby wykonanych akcji przez internautę do liczby sytuacji, w jakich potencjalnie mogą być zrealizowane.

Przyjmijmy, że w miesiącu 4000 osób klika link sponsorowany i dzięki temu znajduje się na stronie docelowej sklepu. Z tej grupy 100 osób dokona zakupu w sklepie.

CR dla sklepu obliczymy w następujący sposób:

CR = liczba sprzedaży/kliknięcia linku sponsorowanego x 100%, czyli

CR = 100 / 4000 x 100% = 2,5%

Śledzenie współczynnika konwersji umożliwiają np. statystyki Google Analytics.

 

Optymalizacja – to metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium np. kosztu lub wydajności. W przypadku optymalizacji prowadzonych internetowych kampanii reklamowych optymalizacja polega na prowadzeniu najlepszych przy danych założeniach działań. Zarówno z punktu widzenia wydawcy, jak i reklamodawcy podstawowym kryterium optymalizacji kampanii jest zysk. W czasie trwania kampanii zmianie ulegają elementy (jak np. modyfikowane są kreacje, wprowadzani inni wydawcy), które wpływają na maksymalizację zysku.

 

Tracking – specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do o analizy i optymalizacji prowadzonych kampanii efektywnościowych. W celu precyzyjnego rozliczenia z wydawcami każda transakcja wykonana przez skierowanych do serwsiu użytkowników jest rejestrowana i przeanalizowania. System trackingowy umożliwia śledzenie kampanii w czasie rzeczywistym i ocenę efektywności programu. Dzięki temu w trakcie kampanii reklamodawca może zarządzać programami i wybierać te kreacje, które najczęściej są wyświetlane i mają najwyższe współczynniki konwersji lub najwyższy eCPM. Ponadto tracking służy do generowanie statystyk oraz sporządzania raportów.

 

System trackingowy dostarcza również pełną gamę narzędzi do wyszukiwania i unieszkodliwiania tzw. "fraudów", czyli nieuczciwych działań polegające na sztucznym generowaniu ruchu na stronie internetowej. Celem takiego działania jest wygenerowanie dodatkowych kosztów dla reklamodawcy i dodatkowych zysków dla wydawcy. Sieci afiliacyjne stosują różne sposoby karania za takie praktyki: od wysyłania ostrzeżeń, przez pozbawienie części prowizji po całkowite zablokowanie wydawcy.

 

 

Narzędzia 

 

Lead w kontekście afiliacji jest to wykonanie określonej akcji przez potencjalnego klienta. Dostarczenie przez wydawcę lead’a stanowi podstawę naliczenia dla niego prowizji (model Cost Per Lead). W przypadku programów afiliacyjnych leadem może być wypełnienie formularza kontaktowego, ankiety, zapisanie się na newsletter, ściągnięcie testowej wersji produktu, złożenie zamówienia, zakup.

 

Landing page specjalna strona docelowa, na którą są przekierowani internauci w wyników kliknięcia w reklamę zamieszczoną w serwisie internetowym. Landing page zawiera informacje dotyczące reklamowanego produktu, w tym m.in. formularz rejestracyjny, ankietę itp.

 

Link tekstowy – forma reklamy internetowej w postaci wyróżnionego w tekście słowa, sformułowania. Po kliknięciu w podświetlone hasło użytkownik zostaje przekierowany do dowolnego miejsca w serwisie internetowym reklamodawcy.

 

Feed produktowy - jest to pobrany z bazy danych reklamodawcy zestaw informacji o poszczególnych produktach, takich jak: nazwa, opis, zdjęcie, cena oraz link do strony danego produktu w sklepie. Sieci afiliacyjne udostępniają je swoim wydawcom w postaci reklamy ofertowej.

 

Reklama ofertowa - to narzędzie dla wydawców umożliwiające w łatwy sposób samodzielne tworzenie reklam dopasowanych tematycznie i graficznie do ich witryny internetowej. Wydawcy mogą indywidualnie decydować, które produkty najlepiej odpowiadają internautom odwiedzającym ich serwis i które w związku z tym będą promować. Korzystanie z tego typu reklam zwiększa efektywność programów partnerskich i tym samym zyski. Za pomocą tego narzędzia można w swoim serwisie zamieścić linki tekstowe, bannery, pliki XML.

 

Prowizja – wynagrodzenie, które otrzymuje wydawca w wyniku podjęcia określonej w programie afiliacyjnym akcji przez użytkownika serwisu internetowego.

 

Konwersja – jest wskaźnikiem efektywności komercyjnej witryny internetowej. Konwersja w marketingu afiliacyjnym ma miejsce w momencie gdy potencjalny klient wykona przez stronę internetową wydawcy zdefiniowaną w programie afiliacyjnym akcję np. wypełnienie formularza rejestracyjnego, ankiety, zamówienie newslettera, czy dodanie produktu do koszyka i złożenie zamówienia. Wskaźnik konwersji to stosunek liczby akcji wykonanych przez użytkowników na stronie internetowej wydawcy do liczby unikalnych użytkowników strony.

Źródło:
Słownik marketingu afiliacyjnego opracowany przez:
Novem na podstawie Encyklopedii Afiliacji Efektywnie.com

TOP sieci afiliacyjne:

TradeTracker
ocena: 5.0
Admitad
ocena: 5.0
Lead.Network
ocena: 5.0
Adtrafico
ocena: 5.0
Netsales
ocena: 4.9
WebePartners
ocena: 4.8
SystemPartnerski
ocena: 4.8
Affiliate44
ocena: 4.8
DoAffiliate
ocena: 4.8
SalesMedia
ocena: 4.8
Velgid
ocena: 4.8
Affizzy
ocena: 4.7
Zanox
ocena: 4.6
adFreestyle
ocena: 4.6
AdLeader
ocena: 4.6
Lilante
ocena: 4.5
Perfomo
ocena: 4.3
Afiliant
ocena: 4.2
Novem
ocena: 4.2
Adtraction
ocena: 4.2
leadAff
ocena: 4.2
Afilo
ocena: 3.5
Tradedoubler
ocena: 3.2
afill.me
ocena: 2.0
ProPartner
ocena: 2.0
Netaffiliation
ocena: 1.0
© 2024 www.programy-afiliacyjne.com.pl |  | Programy Partnerskie | Programy Afiliacyjne | Sieci afiliacyjne
Ranking został opracowany przez redakcję serwisu na podstawie subiektywnych opinii.